مقاله
10 اسفند 1392 ساعت 8:24
28 بهمن 1392 ساعت 14:56
25 آذر 1392 ساعت 12:56
26 تير 1392 ساعت 8:40
7 اسفند 1390 ساعت 10:6
7 اسفند 1390 ساعت 10:3
جنگل ها و مراتع جزئی از منابع طبیعی تجدید شونده و انفال هستند که خداوند متعال آنها را در اختیار انسانها قرار داده تا از آنها استفاده نمایند .آیات و روایات فراوان نشان می دهد که دردین مقدس اسلام ، طبیعت و به ویژه گیاهان از اهمیتی به سزا و از جایگاهی ویژه برخوردارند . قرآن کریم به طور موکد و با تعبیرهای فراوان تصریح می کند که هرآنچه که در روی زمین است برای انسان خلق شده است .(سوره بقره آیه 29 )
4 اسفند 1390 ساعت 11:7
21 اسفند 1389 ساعت 1:40
14 بهمن 1389 ساعت 1:36
   
آرشيو اخبار
از تا