پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهي مناقصه عمومي
بازدید : 2836 14 دی 1393 ساعت 8:13 شماره :32314

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي

   اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل در نظر دارد تعداد150هزار اصله نهال فندق از طريق منافصه عمومي از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط خريداري نمايد. لذامتقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مربوطه به امور پيمان و قراردادها به آدرس اردبيل جنب صدا و سيما اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مراجعه نمايند.

 

 1-آخرين مهلت در يافت اسناد مناقصه :از تاريخ انتشار آگهي تاپايان وقت اداري 20/10/93مي باشد.

2-آخرين مهلت تسليم پيشنهادات :تاپايان وقت اداري مورخه 30/10/ 93روز شنبه مي باشد.

3-بازگشايي پيشنهادات واصله راس ساعت 10صبح مورخه 1/11/93روزيكشنبه مي باشد.

4-تضمين سپرده شركت در مناقصه 13250000ريال طبق شرايط مندرج در اسناد مناقصه تهيه و ارائه گردد.

5-هزينه هاي درج آگهي در روز نامه هاي سراسري و كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مناقصه خواهد بود

6-مبلغ بر آورد اوليه 2250000000ريال معادل (دو ميلياردو دويست و پنجاه ميليون ريال ) مي باشد

 

 

 

امور پيمان و قراردادها اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :