پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - درختان براي زندگي آفريده شده اند - مهرداد بهرام پور كارشناس منابع طبيعي
بازدید : 1342 26 تير 1392 ساعت 8:40 شماره :17952

درختان براي زندگي آفريده شده اند - مهرداد بهرام پور كارشناس منابع طبيعي

 

 
 مقدمه:
تنها سياره اي كه حيات درآن وجوددارد كره زمين است.حيات وزندگي تازماني ادامه دارد كه درختان برافراشته باشند،پس وظيفه تك تك ماانسانها است كه اين طلاي سبز راارج نهاده ودرحفظ وحراست از آن وهمچنين دركاشت وتوسعه آن همت گماريم. وچنانچه سنت پسنديده ما ايرانيان واحاديث وروايات متعدد كه كاشت وحفاظتع ازدرختان راتوصيه وتاكيد كرده است مي طلبد كه هرساله بانزديك شدن به فصل بهار وروز درختكاري خودرا موظف به غرس نهال كنيم 
 
1- نقش درختان درتبديل مواد معدني به آلي
 
گياهان سبز منشائ وتداوم بخش حيات كليه موجودات زنده اند،بدين معمي كه مواد معدني واملاح موجوددرخاك همراه با آب توسط ريشه درختان وگياهان سبز جذب شده وتوسط آوندها هدايت وبه برگ هاي سبز مي رسد. درآنجا طي واكنش دربرابر نورخورشيد موسوم به فتوسنتز 2 co هواكه درواقع حاصل ازتنفس كليه موجودات زنده ودود حاصل ازسوخت فسيلي وكارخانجات كه براي موجودات زنده ماده زائد محسوب مي شود وتوسط برگ جذب شده است مواد آلي ساخته مي شوند.
تنها موجوداتي كه روي كره زمين قادرند به صورت طبيعي انرژي نوراني رابه انرژي شيميايي تبديل كنند گياهان ودرختان سبز مي باشند ماده حاصل به عنوان غذاي جانوران وانسان وبخشي ازآن جهت نگهداري وتنفس خودگياه مصرف مي شود گياهان به جهت ساختمان مولكولي خاص كلروفيل خود قادرنداين فرآيند حيات بخش راانجام دهند
 
2- نقش درختان درتوليد اكسيژن
 
همانگونه كه اشاره شدتنها منبع توليداكسيژن درجهان درختان وگياهان سبز مي باشند كه طي عمل بسيار مهم وحياتي فتوسنتز،2co زائدهوا كه حاصل تنفس همه موجودات زنده هوازي وناشي از سوخت موادفسيلي وغير فسيلي مي باشد راجذب ودرپايان2oاين عنصر حيات بخش وضروري براي تنفس همه موجودات زنده راتوليدمي كنند يعني تنها مولد اكسيژن گياهان سبز ودرختان هستند. به عبارتي بهترجنگل ها وگياهان سبزودرختان هستند.بهعبارتي بهتر جنگلها وگياهان سبز رامي توان به شش هاي كره مين تعبير كرد كه نقش شش درهرجانوري دادن اكسيژن وپس گرفتن2coزائد بدن مي باشد كه اگر آن ها به وظيفه خود عمل نكنند بدن ازبين خواهد رفت. حيات كره زمين نيز بستگي به اين عمل گياهان سبز يعني جذب 2co وپس دادن 2o دارد. متاسفانه قطع بي رويه جنگلها وتخريب مراتع درجهان وازطرفي افزايش كارخانجات صنعتي ودودزا باعث افزايش 2co وكاهش 2 oشده است. همين عمل باعث ايجاد شكاف درلايه اوزون كه نقش محافظت كننده اززيان تشعشعات راديو آكتيو وماوراي بنفش راعهده دارد مي شود واين خود باعث به خطر افتادن حيات وزندگي درجهان مي شود. دراين راستا بيشتر شهرهاي بزرگ جهان وايران ازجمله تهران با آلودگي هوا به طور جدي مواجه مي باشند،به طوري كه بعضاً ميزان 2co درتهران به حدي مي رسد كه مسئولين مربوطه،كودكان،سالخوردگان وبيمكاران رااز بيرون آمدن ازخانه برحذر مي دارند واين موضوع به صورت يك خطر جدي عينيت مي يابد. جهت مبارزه بااين فاجعه خطرناك تنها را ه ، ايجاد وتوسعه فضاي سبز ودرختكاري مي باشد واين كه بايد دولت وهمه مردم دست به دست هم داده واين كار خداپسندانه راانجام دهند يك امر اجتناب ناپذير است. بنابراين هرفرد بايد خودراموظف به درختكاري وحفاظت ازآن بداند تا علاوه برايجاد طراوت ونشاط وتلطيف هوا دنيايي سرسبز وزيبا داشته باشيم.
 
3- نقش درختان درحفاظت آب وخاك
 
ازجمله خواص بسيار مهم درختان وگياهان سبز، نقش آنان درحفاظت ازخاك وآب دو سرمايه گرانمايه ملي مي باشد. جهت مشخص شدن ارزش خاك ذكر اين نكته ضروري است كه براساس نظر كارشناسان براي تشكيل يك سانتي متر خاك ،مدت زماني بالغ برهفتصد سال زمان لازم است اين خاك ارزشمند حاصل ميليون سال گذشت زمان مي باشد وسرمايه ملي وميراث گذشتگان بوده وهمچنين بايد به ايندگان نيز منتقل شود. بنابراين تازماني سالم وثابت باقي مي ماند كه داراي پوشش جنگليعمرتعي وبه طور كلي داراي پوشش گياهي باشد. به اين دليل كه درچنين مناطقي اختلاف دما درزمستان وتابستان نسبت به جاهاي ديگر خيلي كمتر است وهمچنين هنگام بارندگي درختان وپوشش گياهي ازبرخوردمستقيم باران وتگرگ باخاك جلوگيري كرده ودرنتيجه آب باران بدون اينكه كوچكترين فرسايشي ايجاد كند به آرامي درزمين نفوذ كرده باعث تغذيه سفره هاي زيرزميني وپس آب شدن قناتها،چشمه سارها ورودخانه ها مي شود وهمه آن ها جهت مصارف كشاورزي،صنعتي وغيره بكار مي رود. علاوه برآن ازجاري شدن سيل وحمل ميليون هاتن رسوب ارزشمند به پشت سدها ودرياها جلوگيري مي كند. علاوه برآن ازبروز سيل وخسارت مالي وجاني جبران ناپذيري كه به بار مي آورد جلوگيري مي كند. مناطق جنگل ومراتع مشجر محل امن وزيستگاه جانوران بسيار زياد است كه خود درتنظيم وتعادل اكوسيستم نقش ارزنده دارند كه خارج ازبحث اين مقاله مي باشد.
 
4- نقش درختان وگياهان سبز درتغذيه
 
به طورخلاصه مي توان گفت يكي ديگراز فوايد بي شمار درختان نقش آن ها درتغذيه واستفاده ازفرآورده هاي آن ها مي باشد. ميوه بسياري ازدرختان مثل مركبات وميوه جات درختي وبذر بسياري ازدرختان مثل گردو- بادام- فندق پسته و... جهت مصرف وتغذيه انسان مي باشد وفرآورده هاي ديگري براي تغذيه دام وسايرحيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد وهم چنين بسياري از آن ها خاصيت دارويي دارند كه سرشار ازمواد مختلف غذايي ،املاح وويتامين ها- پروتئين ها وغيره مي باشدبنابراين مي توان گفت كه كليه مواد غذايي لازم جهت مصرف همه جانوران دسترنج گياهان است واگر كمي درچرخه زنجيره اكوسيستم غذايي دقت كنيم كليه جبوبات ومواد غذايي پروتئين ها وچربي ها وويتامين ها كه مصرف مي شوند منشاء گياهي دارن وچنانچه گياهان نقش خودراايفا نكنند حيات نابود مي شود.
 
                                                          پايان
 
 

 

درختان براي زندگي آفريده شده اند.       مهرداد بهرام پور كارشناس منابع طبيعي 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :