گزارش تخلفات
بعد از تكميل اطلاعات فرم كليد ارسال را بزنيد

نام و نام خانوادگی
نام پدر
شهرستان
روستا
آدرس
تلفن
عنوان تخلف
شرح تخلف
نام متخلف يا دستگاه متخلف
فايل مستند
محل تخلف
تاريخ تخلف

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)